Välkommen till ISP!

Med hjälp av ISP (förkortning för "Individuell Studieplan") ska handledarna i dialog med den forskarstuderande arbeta med att upprätta, följa upp och revidera individuella studieplaner.

För att få en utskrivbar kopia av din ISP gå till "granska och fastställa", översikt i vänstermenyn. I Översiktsläge kan man högerklicka och välja "Skriv ut", om pappersversion eller PDF-version önskas

Vid frågor om systemet, buggar eller felaktigheter i förklarande text kontakta samordnande handläggare för forskarutbildning eller handläggare för forskarutbildning.

Notera de detaljerade "Regler och Riktlinjer för Utbildning på forskarnivå", som ligger på Högskolan Västs hemsida. I denna digitala ISP ges endast korta anvisningar.

Allmänt

ISPn är ett planerings- och uppföljningsdokument som fylls i av den forskarstuderande och handledarteamet i dialog. Huvudansvaret har huvudhandledaren. Innehållet regleras i svenska Högskoleförordningen och Högskolan Västs egna riktlinjer. Den slutligt uppdaterade och fastställda ISPn är det viktigaste underlaget för att examenshandläggarna skall kunna utfärda examensbevis, och därför måste formalia följas.

Ansvar

Huvudansvaret för processen är huvudhandledarens. Denne ansvarar för att ifyllandet sker i dialog med bihandledare och den forskarstuderande.

Vid tveksamheter – kontakta ämnets handläggare för forskarutbildning. Detta är viktigt så att inte formaliabrister försenar hanteringen.

Process

ISP-blanketten skall uppdateras minst en gång per kalenderår, eller vid behov oftare.

Arbetsgången är följande, efter att en student är antagen till forskarstudier:

1. Ämnets handläggare för forskarutbildning initierar en ny ISP med koppling till den forskarstuderande och tilltänkta handledare, startdatum och anställningsform enligt antagningsbeslutet, samt ger den forskarstuderande och dess handledare tillgång till ISP’n digitalt.

2. Handledare och Forskarstuderande kontrollerar att den förifyllda informationen är korrekt, och om något behöver ändras skall man snarast kontakta handläggaren.

3. Handledare och Forskarstuderande skall inom 60 dagar från att den forskarstuderande har påbörjat sina forskarstudier ha en första version av ISP’n klar för fastställande. Redan vid detta tillfälle skall samtliga planerade studieterminer vara grovplanerade. Mer information finns under resp flik i ISP’n.

4. För att få en ISP fastställd gäller följande steg:
a. När handledarna och forskarstuderande är klara, startar doktoranden processen med att fastställa ISPn genom att ge samtycke, efter det är gjort är ISPn låst. Huvudhandledaren önskar i nästa steg fastställande och ISPn går vidare till handläggaren, som granskar formalia. Skulle handläggaren finna större brister i underlaget skall det korrigeras, när detta är klart markerar handläggaren i det digitala systemet att ISP’n skall gå vidare till ansvarig chef.

b. Ansvarig chef skall ta ställning till tillstyrkan av ISP’n, varefter Ämnesrådet blir informerat.

c. Ämnesrådet skall ta ställning till fastställande av ISP’n. Då är den versionen fastställd, och kan inte ändras. Information skickas till forskarstuderande, handledare och handläggare samt till LADOK. Fastställda ISP:er kan läsas av alla användare i systemet

d. Handläggare för forskarutbildning skapar en kopia av ISP’n igen så att den är klar för kompletteringar inför nästa uppdatering. Handläggaren kan låsa upp ISP’n också tidigare om behov framkommer av justeringar inför fastställande.

Handledare och doktorand kan arbeta kontinuerligt under året i nästa utkast.

Image: ISP-process description